Jednogłośne absolutorium i wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Pułtusku

Na wczorajszej  XXIX sesji, Rada Powiatu w Pułtusku  udzieliła Zarządowi Powiatu – wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium udzielone zostało jednogłośnie. Sesja absolutoryjna to obok budżetowej, najważniejsza sesja w roku. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie przez organ stanowiący prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego w danym roku budżetowym.
Przed przystąpieniem do najważniejszego punktu obrad,  udzielenia absolutorium,  radni rozpatrywali  raport o stanie powiatu pułtuskiego za rok 2020. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady Powiatu. Jest zestawieniem najważniejszych danych o samorządzie i stanowi kompendium wiedzy o działalności Powiatu. Omówienie raportu zakończyło się głosowaniem, w którym wzięło udział 17 radnych. Radni udzielili Zarządowi Powiatu wotum zaufania.
Jednogłośnie również podjęta została uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  za 2020 rok. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa. Radni w wyniku głosowania udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Podsumowanie raportu o stanie powiatu pułtuskiego za 2020 rok

Raport o stanie powiatu pułtuskiego znajduje się pod linkiem:

Raport o stanie powiatu pułtuskiego za rok 2020