INFORMACJE DLA OSÓB STAJĄCYCH DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

1) Problematykę dotyczącą kwalifikacji wojskowej normują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1459 i 1669); ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077); ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 149, 650, 1544 i 1629).
2) Kwalifikację Wojskową przeprowadzają wojewodowie – każdy na terenie przez siebie administrowanym – przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, wójtów, burmistrzów miast (prezydentów miast). W 2019 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz.U. poz. 1982) w okresie od dnia 4 lutego do 26 kwietnia 2019r. na terytorium Rzeczypospolitej przeprowadzana jest kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w roku 2000 (19 – letnich).

Kwalifikacja Wojskowa na terenie Powiatu Pułtuskiego zostanie przeprowadzona zgodnie z wojewódzkim planem kwalifikacji wojskowej w dniach od 4 do 18 lutego 2019r. w budynku Akademii Humanistycznej, Centrum Akademickie II, ul. Daszyńskiego 17 w Pułtusku.

Obsługą administracyjną kwalifikacji wojskowej zajmie się Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:
1. Mężczyźni urodzeni w 2000r;
2. Mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do służby wojskowej;
3. Osoby urodzone w latach 1998-1999, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze wzglęu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze ze wzglęu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art.28 ust.4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
4. Kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U z 2017 r. poz. 994.);
5. Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, przedstawiają wójtowi, burmistrzowi dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a powiatowej komisji lekarskiej – posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej kolejny raz przedstawia wójtowi, burmistrzowi dowód osobisty, powiatowej komisji lekarskiej – dokumenty lekarskie dotyczące zmian w stanie zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie od poprzedniej kwalifikacji wojskowej, a wojskowemu komendantowi uzupełnień książeczkę wojskową.

Dla potrzeb ewidencji wojskowej osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
– aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy;
– dokumenty stwierdzające wykształcenie lub pobieranie nauki (zaświadczenie ze szkoły);
– potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby, podlegającej stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu o kwalifikacji wojskowej (rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.)

Osoby stające do kwalifikacji wojskowej, które w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej zmienili miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące. Wójt lub burmistrz (prezydenta miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej (art. 33 ust.2 ustawy z 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej).

Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie:
– nie zgłasza się do rejestracji albo nie stawia się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane,
– nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony oraz odmawia poddania się badaniom lekarskim,
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada1967 r. ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej)

Wobec osób, które nie stawili się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 32 ust. 10 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej).

Sylwia Kilanowska
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Starostwo Powiatowe w Pułtusku