INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W PUŁTUSKU O OGŁOSZENIU KONSULTACJI

Zarząd Powiatu w Pułtusku w dniu 5 października 2016 r. postanowił ogłosić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Pułtuskiego na lata 2016-2030”.
Do udziału w konsultacjach zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Powiatu Pułtuskiego.
Celem konsultacji będzie wyrażenie i poznanie opinii  lub zgłoszenie propozycji zmian przez mieszkańców Powiatu Pułtuskiego.
Okres konsultacji: od  24 października 2016 r. do 14 listopada 2016 r.

Konsultacje będą prowadzone w  formie:

1) zbierania opinii lub propozycji zmian złożonych na formularzu konsultacji w formie pisemnej, które należy składać osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Pułtusku lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Pułtusku ul. Białowiejska 5,
06-100 Pułtusk bądź pocztą elektroniczną na adres: wrp@powiatpultuski.pl z dopiskiem (na kopercie lub w tytule e-maila) KONSULTACJE: „Strategia Rozwoju Powiatu na lata 2016-2030”.

Projekt „Strategii Rozwoju Powiatu Pułtuskiego na lata 2016-2030” oraz formularz konsultacji zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pułtusku www.bip.powiatpultuski.pl, na stronie internetowej www.powiatpultuski.pl oraz będzie dostępny w Wydziale Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Pułtusku
ul. 3 Maja 20 pokój nr 4 ( I piętro ).

Nie będą uwzględniane opinie i propozycje zmian zgłoszonych niezgodnie z ww. formą, terminem, niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby składającej opinię lub wnoszącej uwagi.

WICESTAROSTA
/-/ Beata Jóźwiak

Dokumenty do pobrania:

  • uchwała Zarządu Powiatu w Pułtusku w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych – pobierz
  • załącznik nr 2  – formularz konsultacji – pobierz
  • projekt Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2016-2030 – pobierz
  • projekt uchwały Rady Powiatu – pobierz