INFORMACJA o rozpoczęciu prac geodezyjnych

Starosta Pułtuski działając na podstawie art. 24a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 roku, poz. 2052, ze zm.) zawiadamia o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębów:

1) GZY i SULNIKOWO, gmina Gzy,
2) GODACZE, KLUKOWO i WYRZYKI, gmina Świercze,
3) CIEŃSZA i KRUCZY BOREK, gmina Zatory,

zgodnie z Umową Nr W/UMWM-UF/UM/CG/1209/2021 z dnia 24.08.2021 roku.

Wykonawcą powyższych prac jest firma:
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o. o.
z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin

INFORMACJA o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków

 1. Starosta podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz informuje o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.
 2. Informacje, o których mowa w ust. 1, podlegają wywieszeniu na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11.
 3. Projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11.
 4. Starosta informuje o terminie i miejscu wyłożenia, o którym mowa w ust. 3, poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego
  w Pułtusku, przy Marii Skłodowskiej-Curie 11 i właściwego urzędu gminy, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, oraz ogłoszenia jej w prasie o zasięgu krajowym.
 5. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
 6. Upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Pułtusku, posiadający uprawnienia zawodowe (o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne – Dz. U. z 2020 roku, poz. 2052, ze zm.), przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.
 7. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta Pułtuski ogłasza w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa Powiatowego w Pułtusku.
 8. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia
  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego informacji, o której mowa w ust. 7, zgłaszać zarzuty do tych danych.
 9. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta Pułtuski rozstrzyga w drodze decyzji.
 10. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, o którym mowa w ust. 9, w stosunku
  do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.
 11. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w ust. 8 traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Uwagi, wnioski oraz dokumenty określające prawo własności do nieruchomości oraz dokumenty opisujące budynki i lokale mogą być okazywane wykonawcy prac geodezyjnych.