Informacja o wyniku otwartego konkursu opfert na realizację w 2019 r. zadania publicznego powiatu pułtuskiego

Zarząd Powiatu w Pułtusku w dniu 22 sierpnia 2019 r. podjął uchwałę Nr 160a/2019
w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego Powiatu Pułtuskiego w roku 2019 w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej stwierdzając, iż  „w wyniku postępowania konkursowego dokonuje się wyboru oferty złożonej przez Stowarzyszenie – Pamięć i Tożsamość, Komitet Budowy Posągu – Popiersia Wincentego Witosa” i udziela dotacji w wysokości 10.000 zł brutto ( słownie : dziesięć tysięcy zł).

Wynik