Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie promocji kultury, folkloru ziemi pułtuskiej

W dniu 2 września 2020 r. Komisja Konkursowa powołana uchwałą Nr 328/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. Zarządu Powiatu w Pułtusku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego w 2020 r. oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej – po przeprowadzeniu konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania: promocja kultury, folkloru ziemi pułtuskiej zakończyła prace związane z wyborem oferty.

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie „Puszcza Biała – Moja Mała Ojczyzna”.

Działając na podstawie § 7 Regulaminu pracy Komisji Konkursowej stanowiącego załącznik do uchwały 328/2020 Komisja przyjęła ofertę stwierdzając, że spełnia ona wymagania określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w ogłoszeniu o konkursie.

Zarząd Powiatu w Pułtusku w dniu 9 września 2020 r. podjął uchwałę Nr 335/2020 w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego Powiatu Pułtuskiego w roku 2020 w zakresie promocji kultury, folkloru ziemi pułtuskiej stwierdzając, iż „w wyniku postępowania konkursowego dokonuje się wyboru oferty złożonej przez Stowarzyszenie –  „Puszcza Biała – Moja Mała Ojczyzna” i udziela dotacji w wysokości 9.915,00 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset piętnaście złotych).