Informacja o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektów operatów opisowo-kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Lemany i Pniewo Kolonia, gmina Zatory

INFORMACJA

o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektów operatów opisowo-kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków
obrębów Lemany i Pniewo Kolonia, gmina Zatory

Na podstawie art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, ze zm.) Starosta Pułtuski informuje, że zostaną wyłożone do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekty operatów opisowo – kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów LEMANY i PNIEWO KOLONIA, gmina Zatory.

Wyłożenie projektów operatów odbędzie się w dniach od 28 października 2020 roku
do 18 listopada 2020 roku, w godzinach pracy urzędu, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, pokój 1.31.
Wykonawcą prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków jest firma „AGROMIAR Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Andrzej Dworecki” z siedzibą przy
ul. Kilińskiego 14, 06-200 Maków Mazowiecki.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projektach operatów opisowo – kartograficznych, może w okresie wyłożenia projektów do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
W przypadku zgłoszenia uwag do danych ujawnionych w projektach operatów opisowo- kartograficznych należy przedstawić do wglądu dokumenty dotyczące prawa własności i dokumenty określające granice tego prawa oraz dokumenty opisujące budynki. Należą do nich: akty nadania, postanowienia sądu, akty własności ziemi, akty notarialne, mapy, dokumentacja geodezyjna oraz dokumentacja architektoniczno-budowlana, itp.

Ze zgłoszenia uwag do ww. projektów operatów powstaną protokoły, w których sporządzona będzie wzmianka o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym obwieszczeniu, nie stanowi przeszkody do kontynuowania postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

 

STAROSTA PUŁTUSKI
/-/ Jan Zalewski