Informacja o rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu pułtuskiego

Od 1 do 17 lutego 2017 r. w budynku Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku – Centrum Akademickie II przy ul. Daszyńskiego 17 zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa,  zgodnie z wojewódzkim planem kwalifikacji wojskowej.

Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu pułtuskiego odpowiada  z ramienia Starosty Pułtuskiego – Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku we współdziałaniu z Wojskową Komendą Uzupełnień w Wyszkowie, Burmistrzem Miasta Pułtusk oraz wójtami gmin powiatu pułtuskiego. W ramach kwalifikacji wojskowej, Przewodniczącym Powiatowej Komisji Lekarskiej jest lek. med. Leon Wiśniewski, a sekretarzem Komisji – Sylwia Kilanowska.

Osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej otrzymują kategorię zdrowia, książeczkę wojskową oraz zapoznawane są z formami odbywania powszechnego obowiązku obrony
i możliwościami pełnienia ochotniczej służby wojskowej, przygotowawczej oraz służby w Narodowych Siłach Rezerwowych.

Problematykę dotyczącą kwalifikacji wojskowej normują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2016, poz.1534 z późn. zm.); ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.); ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

Kwalifikację Wojskową przeprowadzają wojewodowie – każdy na terenie przez siebie administrowanym – przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów) miast. W 2017 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz. U., poz. 1657) w okresie od dnia 30 stycznia do 28 kwietnia 2017 r. na terytorium Rzeczypospolitej przeprowadzana jest kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w roku 1998 (19 – letnich).

 

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2017 r. podlegają:

 1. mężczyźni urodzeni w 1998 r.;
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1993-1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 1996-1997, które:
  1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze ze wzglęu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 4. kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz 321.);
 5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, przedstawiają wójtowi, burmistrzowi dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a powiatowej komisji lekarskiej – posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej kolejny raz przedstawia wójtowi, burmistrzowi dowód osobisty, powiatowej komisji lekarskiej – dokumenty lekarskie dotyczące zmian w stanie zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie od poprzedniej kwalifikacji wojskowej, a wojskowemu komendantowi uzupełnień książeczkę wojskową.

Dla potrzeb ewidencji wojskowej osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej
po raz pierwszy przedstawia:

– aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy;
– dokumenty stwierdzające wykształcenie lub pobieranie nauki (zaświadczenie ze szkoły);
– potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji.

Określanie kategorii zdolności osoby stającej do kwalifikacji wojskowej, do czynnej służby wojskowej następuje na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. Nr 151,  poz. 1595 z późn. zm.)

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby, podlegającej stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu o kwalifikacji wojskowej  (rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz. U., poz. 1657).

 Osoby stające do kwalifikacji wojskowej, które w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej zmienili miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta) miasta właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące. Wójt lub burmistrz (prezydent) miasta wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej (art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. 2016, poz. 1534 z późn. zm.).

            Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie:

 • nie zgłasza się do rejestracji albo nie stawia się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem) miasta, właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane,
 • nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony oraz odmawia poddania  się badaniom lekarskim podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. z 2016 r.   1534 z późn. zm.).

Wobec osób, które nie stawili się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny wójt lub burmistrz (prezydent) miasta z urzędu albo na wniosek przewodniczącego komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 32 ust. 10 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. z 2016 r. poz.1534 z późn. zm.).

Opracował: Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku.