Informacja o projekcie „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi”

Projekt pn.: „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu  Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania   10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. – 30.06.2020 r.

Grupa docelowa:

-220 uczniów/uczennic z Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku oraz
– 20 nauczycieli/nauczycielek zatrudnionych w Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi w Pułtusku

Całkowita wartość projektu: 378 862,50 PLN
Wartość dofinansowania: 344 537,50 PLN z czego:
– 303 090,00 PLN z środków europejskich,
–   41 447,50 PLN   z budżetu państwa.

W przewidzianych w projekcie formach wsparcia uczestniczyć będą uczniowie szkoły Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku oraz zatrudnieni w niej nauczyciele. Szczegółowe informacje nt. warunków uczestnictwa w projekcie opisane zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

W ramach projektu zaplanowane zostały dla uczniów dodatkowe zajęcia i szkolenia:
-laboratoria z geografii, fizyki, języka angielskiego,
-koła zainteresowań: matematyczne, informatyczne, dziennikarskie, społeczne,
-szkolenie z zakresu kompetencji kluczowych,
-szkolenie z zarządzania czasem, skutecznego uczenia się,

Prowadzone zajęcia pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania, pogłębiać zdobytą wiedzę poprzez prowadzenie doświadczeń, badań czy testów. Praca w niewielkich grupach 10-20 osobowych zapewni dobrą organizację pracy podczas zajęć, pozwoli zwrócić większą uwagę na ucznia, jego predyspozycje i zdolności, oraz nauczy pracy zespołowej. W ramach projektu zaplanowane zostały również wyjazdy edukacyjne dla uczniów, wykłady z nauk przyrodniczych oraz spotkania nt. cyberprzestrzeni.

Wsparciem w programie objęci zostaną również nauczyciele/nauczycielki, dla których   zaplanowane zostały szkolenia z zakresu :
-stosowania narzędzi TIK w procesie dydaktycznym,
-pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności edukacyjne,
-stosowania nowatorskich form i metod pracy dydaktycznej.

Powiat Pułtuski w ramach projektu wyposaży szkolną pracownię fizyczną i geograficzną Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku w maszyny, modele, aparaty i wiele innych urządzeń służących do lepszego poznawania i zrozumienia tematu przedmiotu. Ponadto szkoła   otrzyma nowe narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) takie jak tablica interaktywna z projektorem, drukarka 3D oraz tablety do pracy podczas lekcji do wykorzystania zarówno przez uczniów jak i nauczycieli.

Celem projektu jest :
-Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów w szczególności umiejętność komunikowania się w języku obcym, uczenia się i zarządzania czasem, posługiwanie się nowoczesnymi technologiami, umiejętność pracy zespołowej, kompetencji matematycznych, informatycznych oraz społecznych;
-Rozwijanie umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych: geografii i fizyki;
-Przedstawienie zarówno uczniom jak i nauczycielom informacji nt. nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, zagrożeń oraz korzyści wynikających z ich stosowania;
-Poprawa jakości prowadzonych zajęć z uczniami poprzez stosowanie nowatorskich form i metod pracy dydaktycznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
-Budowanie w młodym człowieku poczucia wartości oraz potrzeby rozwijania się;
-Rozwijanie wśród uczniów umiejętności, które pozwolą im pewniej wkroczyć w życie dorosłe, przygotują ich do pracy oraz nauczą dobrej organizacji.

Biuro projektu:
Starostwo Powiatowe w Pułtusku ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk
Kontakt: e.goleniewska@powiatpultuski.pl tel.: 23-306-71-37

Regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_podniesienie_kompetecji_kluczowych
oraz_umiejętności _z_geografii_i_fizyki_u_uczniow_lo_skargi.pdf