Informacja o projekcie „Myśl kreatywnie. Działaj aktywnie…”

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU PT.:

  ,,MYŚL KREATYWNIE. DZIAŁAJ AKTYWNIE.
PROGRAM PODNOSZENIA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA
I ROZWOJU SPOŁECZNO-ZAWODOWEGO UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ ORAZ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI;
PODNOSZENIE KOMPETENCJI PEDAGOGICZNYCH NAUCZYCIELI SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. ANNY KARŁOWICZ W PUŁTUSKU”.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla ROZWOJU REGIONU” Działania 10.01 „EDUKACJA OGÓLNA I PRZEDSZKOLNA”
Poddziałania 10.01.01 „EDUKACJA OGÓLNA (w tym w szkołach zawodowych)”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 Okres realizacji projektu:  18.09.2017 r. – 30.06.2019 r.

Grupa docelowa:

1. 87 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz
w Pułtusku;

2. 39 nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz
w Pułtusku.

 Cele projektu:

Cel główny: Podniesienie u 73 uczniów SOSW kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz udzielenie 26 uczniom wsparcia w zakresie stymulowania rozwoju poznawczego i zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych z uwzględnieniem indywidualnego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w terminie do 30.06.2019 r.

Cele szczegółowe:

1.  Nabycie przez 73 uczniów kompetencji kluczowych matematyczno-przyrodniczych, ICT oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

2. Wsparcie 26 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych, w ramach zajęć specjalistycznych o charakterze terapeutycznym stymulujących rozwój poznawczy i zmniejszających trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych.

3. Podniesienie kompetencji pedagogicznych 13 nauczycieli w zakresie stosowania metod
i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw.

4. Podniesienie kompetencji pedagogicznych 13 nauczycieli w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego.

5. Podniesienie kompetencji pedagogicznych 13 nauczycieli w zakresie prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze wsparciem uczniów młodszych, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy.

6. Doposażenie SOSW w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK i specjalistyczny sprzęt do realizacji programów nauczania, wspomagania rozwoju i prowadzenia zajęć terapeutycznych
z uczniami oraz kształtowania kompetencji kluczowych i poznania specyfiki pracy w różnych zawodach.

Cele szczegółowe projektu zrealizowane będą w terminie do 30.06.2019 r.

Planowane efekty:

1. Wzrost poziomu świadczonych usług edukacyjnych SOSW w aspekcie efektywności kształcenia i rozwoju społeczno-zawodowego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz
z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

2. Podniesienie poziomu kompetencji pedagogicznych nauczycieli SOSW w tematycznych obszarach wsparcia, realizowane jako działanie uzupełniające w stosunku do działań podejmowanych w celu rozwoju edukacyjnego uczniów.

3. Wzrost u uczniów SOSW poziomu kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

4. Poprawa funkcjonowania psychofizycznego uczniów SOSW, w tym uczniów młodszych, w aspekcie rozwoju poznawczego oraz  przyswajania wiadomości i umiejętności szkolnych.

5. Wzbogacenie bazy dydaktycznej SOSW o nowoczesny sprzęt, narzędzia i pomoce dydaktyczne służące pełnej i efektywnej realizacji działań edukacyjnych.

Wartość projektu ogółem: 236.954,44 zł
Dofinansowanie na realizację Projektu: 170 716,49 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 189.563,55 zł