Informacja o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ ( SRWM 2030+ )

Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu pozyskania opinii, uwag i wniosków do treści projektu SRWM 2030+ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyrażonych przez mieszkańców Województwa Mazowieckiego, jednostki samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i gospodarczych oraz Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Opinie, uwagi i wnioski do treści projektu SRWM 2030+ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone ustnie do protokołu w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa lub za pośrednictwem formularza konsultacyjnego (stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia),

Z projektem  Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ można zapoznać się  stronie internetowej www.mbpr.pl (w zakładce: Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+)

 Konsultacje społeczne trwają od 27 sierpnia 2021 r. do dnia 10 października 2021 r.

Zgodnie z przyjętym trybem opinie, uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie do 10 października 2021 roku, z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag zamieszczonego poniżej poprzez:

 1. drogę elektroniczną na adres: konsultacjespoleczne@mbpr.pl;
 2. drogę korespondencyjną na adres Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego
  w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa;
 3. wnoszone ustnie do protokołu w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego
  w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.

Pliki do pobrania :

 1. Diagnoza_do_Strategii.pdf
 2. Projekt_ prognozy_oddziaływania_na_środowisko.pdf
 3. Projekt_SRWM2030+.pdf
 4.  Formularz KONS. SRWM 2030+  17 08+opis_tabel.pdf