Informacja o konsultacjach społecznych

Zarząd Powiatu w Pułtusku w dniu 29 września 2021 r. postanowił przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, zwanego dalej Programem Współpracy.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) mające swoją siedzibę lub prowadzące działalność na terenie powiatu pułtuskiego.

Celem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii ww. podmiotów lub zgłoszenie propozycji zmian w Programie Współpracy.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 30.09.2021 r. do 12.10.2021 r. w formie zbierania opinii i propozycji zmian Programu Współpracy na formularzu konsultacji, którego wzór stanowi załącznik do uchwały.

Wypełniony formularz konsultacji należy złożyć w terminie do 12.10.2021 r.:

  • dostarczyć w godzinach pracy urzędu do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11, 06 – 100 Pułtusk lub,
  • przesłać tradycyjną pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11, 06 – 100 Pułtusk lub,
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: pczk@powiatpultuski.pl.

Projekt Programu Współpracy oraz formularz konsultacji zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pułtusku www.bip.powiatpultuski.pl, na stronie internetowej www.powiatpultuski.pl oraz będzie dostępny w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Daszyńskiego 19, pokój nr 60.

Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: KONSULTACJE: „Program Współpracy na rok 2022”.

Nie będą uwzględniane opinie i propozycje zmian:

  • przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji;
  • złożone na formularzu ale z datą wpływu przed dniem 30.09.2021 r. bądź po dniu 12.10.2021 r. (przed i po dniach wyznaczonych do konsultacji);
  • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.

Dokumenty do pobrania:

Uchwała Nr 508/2021 Zarządu Powiatu z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Formularz konsultacji (Załącznik do uchwały Nr 508/2021 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych))

Projekt Programu Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Załącznik nr 1 do „Programu współpracy powiatu pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”