INFORMACJA DOTYCZĄCA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ŚWIADCZONEJ W 2018 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 poz.1255):

1.w powiecie pułtuskim  działają 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane:

 1) w budynku byłej Bursy Szkolnej w Pułtusku przy ul. 3 Maja 20,
punkt czynny  od poniedziałku do piątku:

Dzień tygodnia Godziny przyjęć Adwokat/Radca Prawny

 

poniedziałek 1200-1600 Adwokat
wtorek 1200-1600 Adwokat
środa 1200-1600 (Adwokat)         900-1300 (Radca) Adwokat lub Radca Prawny
czwartek 9.00-13.00 Radca Prawny
piątek 900-1300 Radca Prawny

 

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokat wskazany przez Okręgową Radę Adwokacką w Płocku oraz radca prawny wskazany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie.

 Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na każdy miesiąc obsługi będzie zamieszczany w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Pułtuskiego w zakładce „NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA”,

link do strony: http://www.bip.powiatpultuski.pl/?tree=848 .

2) w budynku Urzędu Gminy w Winnicy przy ul. Pułtuskiej 25, punkt czynny od poniedziałku do piątku .

– poniedziałek  – 11.15-16.30

– wtorek ,środa, czwartek – 11.15-15.30

-piątek – 11.15-14.30

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na każdy miesiąc obsługi będzie zamieszczany w BIP Powiatu Pułtuskiego w zakładce nieodpłatna pomoc prawna oraz w BIP Urzędu Gminy Winnica.

Punkt obsługiwany jest przez Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego z siedzibą w Krakowie,  ul. Juliusza Lea 202A, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego .

 1. O nieodpłatne porady prawne mogą ubiegać się osoby fizyczne:

1) którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z 12 marca  2004 r. o pomocy społecznej   (Dz. U. z 2015 r. poz.163, ze zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

 • (prawo do nieodpłatnej pomocy wykazuje się przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia), lub

2) które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863)

 • (prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje się przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny), lub

3) które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz Dz. U. z 2015 r. poz. 693)

 • (prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje się przez przedłożenie zaświadczenia), lub

4) które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa  w ustawie z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203)

 • (prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje się przez przedłożenie legitymacji), lub

5) które nie ukończyły 26 lat

 • (prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje się przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość), lub

6) które ukończyły 65 lat

 • (prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje się przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość), lub

7) które znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej

 • (prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje się przez przedłożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie), lub

8) kobiety w ciąży.

 • (prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje się przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę)
 • Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1-6, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie przesłanek o których mowa w pkt 1-6, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w pkt 1-5.
 1. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Osobą upoważnioną do udzielenia informacji o nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej w powiecie pułtuskim  zgodnie z zarządzeniem nr 53/2015 Starosty Pułtuskiego  jest Sekretarz Powiatu – Małgorzata Pajewska.

 

 

 

 

Sekretarz Powiatu

Małgorzata Pajewska