Informacja dla osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

W związku z występującymi pytaniami o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności w czasie trwania stanu epidemii, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku, przekazuje Państwu informację o możliwości przedłużenia orzeczenia z mocy prawa, w tym możliwości korzystania z ulg i uprawień na podstawie przedłużonego orzeczenia.

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 568). poprzez uregulowania prawne wprowadza zasadę ciągłości ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o czy mówi Art 15h.1. ustawy. 

Art.15h.1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

  1. upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ustawy pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności;
  2. upływa w terminie od dnia wejścia w życie ustawy, zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności (w tym przypadku przedłużenie nie jest uzależnione od złożenia wniosku).
  3. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa wart.8ust.5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. –Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.  

Powyższe uregulowania mają na celu zabezpieczenie praw osób niepełnosprawnych
w trakcie trwania stanu epidemii
lub stanu zagrożenia epidemicznego.

W przypadku złożenia wniosku po raz pierwszy lub złożenia wniosku w związku ze zmianą stanu zdrowia, lub ponownego wydania orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności wnioski są rozpatrywane przez Komisje w trybie zaocznym, bez udziału osoby zainteresowanej, na podstawie dokumentacji załączonej do akt sprawy z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 r., poz. 491).

Przed złożeniem w skrzynce podawczej lub wysłaniem wniosku należy:

– uważne zapoznać się z całą treścią wniosku, łącznie z pouczeniem „UWAGA”;
– rzetelnie wypełnić wniosek, złożyć podpis na wniosku;
– złożyć podpis na klauzuli informacyjnej o zasadach przetwarzania danych osobowych;
– załączyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (zaświadczenie ważne 30 dni od daty wystawienia);
– załączyć do wniosku kserokopię poświadczonej za zgodność z oryginałem dokumentacji medycznej (np. karty informacyjne, historie choroby, wyniki/opisy badań, konsultacje specjalistyczne, opinie psychologiczne).

Pracownicy zespołu mogą poświadczyć za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentacji medycznej (konieczne dwa egzemplarze: kserokopia oraz oryginał).
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 23 692 54 83 wew. 27 – sekretariat Zespołu.

 

                                                                                                                      Anna Frejlich

                                                                                                      Przewodnicząca PZOoN w Pułtusku