III STRZELECKI OBÓZ WOJSKOWO-OBRONNY W PUŁTUSKU

Starożytna maksyma głosi: chcesz pokoju szykuj się do wojny. Historia jednoznacznie wskazuje, że pokój nie jest dany nam raz na zawsze. Z teorii wiadomo, że system obronny państwa to nie tylko armia zawodowa, czy inne służby resortowe – to przede wszystkim świadomi i odpowiednio przeszkoleni obywatele, gotowi do działania w czasie wystąpienia zagrożeń w okresie pokoju, kryzysu i wojny.
Mając na uwadze wsparcie procesu szkolenia obronnego na terenie powiatu pułtuskiego od kilku lat są realizowane przedsięwzięcia planistyczne, organizacyjne i szkoleniowe, których głównym celem jest podniesienie świadomości i umiejętności obronnych  organów, służb, inspekcji  i straży oraz uczniów klas mundurowych z Zespołu Szkół Zawodowych im Jana Ruszkowskiego, dla których organem prowadzącym jest powiat pułtuski.

Obóz był zorganizowany po raz trzeci dla młodzieży i studentów, w ramach powszechnego szkolenia wojskowo-obronnego obywateli, pod patronatem Starosty Pułtuskiego we współdziałaniu z Jednostką Strzelecką 1313, funkcjonującą przy Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Jednostką Strzelecką 4008 w Łodzi, Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Wyszkowie, Wojskowym Ośrodkiem Kartograficznym w Komorowie, Centrum Łączności i Informatyki w Zegrzu, 2 Mazowieckim Pułkiem Saperów w Nowym Dworze Mazowieckim, Nadleśnictwem Pułtusk, Komendą Powiatową Policji w Pułtusku, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku, Klubem Sportowym „Semiramida”, Sekcją Strzelectwa Sportowego MKLS „Nadnarwianka”, Zespołem Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku oraz Związkiem Piłsudczyków RP Oddział w Pułtusku. Udział jednostek wojskowych w zabezpieczeniu procesu szkolenia był zgodny z zatwierdzonym przez MON Planem Współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Podległych Jednostek Wojskowych z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Partnerami Społecznymi w 2017 r.

Przez dwa dni drużyn strzeleckie przechodziły szkolenia teoretyczne i praktyczne, które były  prowadzone przez instruktorów wojskowych oraz ze służb powiatowych w obiegowych  punktach szkoleniowych w zakresie: 1) regulaminów, 2) musztry, 3) bezpieczeństwa, budowy i składania różnych rodzajów broni, 4) postaw strzeleckich,5) nauki celowania, 6) doskonalenia taktyki, 7) topografii i marszu na orientację, 8) zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, 9) ochrony przeciwpożarowej, 10) czerwonej taktyki – ratownictwa przedmedycznego, 11) doskonalenia walki wręcz i technik obezwładniania, 12) podstaw czarnej taktyki – walk w terenie zurbanizowanym, 13) zasad żołnierskiego zachowania się oraz procedury naboru do różnych form służby wojskowej, 14) wojskowych środków łączność radiowej i przewodowej.

Główne cele obozu stanowiło:

  • przeszkolenie wojskowo-obronne młodzieży szkolnej i studentów na potrzeby systemu obronnego państwa, zarządzania kryzysowego, porządku publicznego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej;
  • wsparcie realizacji programów nauczania z zakresu innowacji pedagogicznej w klasach mundurowych o profilu bezpieczeństwo narodowe;
  • popularyzacja i przybliżenie problematyki obronności, wojska, policji, państwowej straży pożarnej, obrony cywilnej, poprzez organizowanie wspólnych ćwiczeń i szkoleń z udziałem powiatowych służb, inspekcji i straży oraz stowarzyszeń i związków sportowych, których statutową działalność stanowi krzewienie idei wychowania patriotyczno-obronnego obywateli;
  • realizacja postulatów MON w zakresie integracji samorządów terytorialnych, prowadzących klasy mundurowe i stowarzyszeń proobronnych z wojskiem, policją i państwową strażą pożarną oraz innych służb na potrzeby wsparcia procesu szkolenia wojskowo-obronnego.

Ok. 120 uczestników otrzymało certyfikat uczestnictwa  w podstawowym szkoleniu wojskowo-obronnym.

Komendantem obozu był dr Robert Dynak – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku.
Kadrę dydaktyczno-wychowawczą stanowili: druż. ZS Izabela Truchel – Zastępca Dyrektora ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku; mjr Jacek Jarzyna – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, instruktor, opiekun JS1313; st. chor. sztab. rez. Arkadiusz Piotrowski – instruktor wojskowego stylu walki wręcz; chor. ZS Marek Klasa – Dowódca JS1313; druż. ZS Dariusz Smoliński – nauczyciel ZSZ im. J. Ruszkowskiego; druż. ZS Cezary Rzepnicki – nauczyciel ZSZ im. J. Ruszkowskiego, Prezes Klubu Sportowego „Semiramida” – instruktor walki wręcz.; Marta Gajkowska – wychowawca kl. mundurowej, nauczyciel ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku; Angelika Chrzanowska – wychowawca kl. mundurowej, nauczyciel ZSZ  im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku,Paweł Sikorski – nauczyciel klasy mundurowej Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście.

Obóz wizytowali przedstawiciele Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie dr Marzena Żakowska – Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, dr hab. inż. Marian Kuliczkowski – Kierownik Katedry Przygotowań Obronnych Państwa, ppłk. Leszek Wieczorek – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Wyszkowie, przedstawiciele dowódców jednostek wojskowych, komendanci powiatowych służb, inspekcji i straży. Na zakończenie szkolenia Jan Zalewski – Starosta Pułtuski podziękował młodzieży i studentom oraz kadrze wychowawczej za uczestnictwo w obozie, wszystkim instruktorom, którzy organizowali szkolenia specjalistyczne oraz sponsorom przedsięwzięcia, a w szczególności: Sławomirowi Białczakowi – właścicielowi PIEKARNI BIAŁCZAK, Andrzejowi Grabowskiemu  – współwłaścicielowi Grupy POLMLEK, Romanowi Jankowskiemu, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Pułtusk, Sławomirowi Lenarcikowi – właścicielowi ZAKŁADU MIĘSNEGO LENARCIK.