Działania prowadzone na terenie powiatu pułtuskiego w związku epidemią spowodowaną koronawirusem SARS CoV-2

14 marca br. Minister Zdrowia wprowadził na terenie Polski stan zagrożenia epidemicznego, a w dniu 20 marca stan epidemii. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) całodobowo monitoruje zagrożenia na terenie powiatu i podejmuje sukcesywne działania zgodnie z decyzją Starosty oraz obowiązującymi procedurami i poleceniami Wojewody Mazowieckiego.

W związku z zaistniałą sytuacją Starosta Pułtuski uruchomił plan zarządzania kryzysowego powiatu i wydał zarządzenie nr 18/2020 w sprawie przeciwdziałania epidemii koronawirusem SARS CoV-2. W ramach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starosta powołał Grupę Operacyjną, zwaną Sztabem Kryzysowym do zwalczania epidemii w powiecie pułtuskim. Kieruje nią Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusku (PPIS).

W skład Sztabu Kryzysowego wchodzą:

 • Dyrektor Szpitala Powiatowego Gajda-Med Sp. z o.o. w Pułtusku – odpowiedzialny za funkcjonowanie Grupy Opieki Zdrowotnej;
 • Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – odpowiedzialny za funkcjonowanie Grupy Pomocy Socjalno-Bytowej;
 • Komendant Powiatowy Policji – odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej – odpowiedzialny za prowadzenie działań ratowniczych i organizowanie wsparcia dla służb sanitarnych i organów zarządzania kryzysowego;
 • Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru Starostwa – odpowiedzialny za logistyczne zabezpieczenie działań.

Z ramienia Starosty nadzór i ogólną koordynację działań Sztabu Kryzysowego prowadzi Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

W dniach 4, 13 i 20 marca br. z inicjatywy Dyrektora WZK oraz PPIS odbyły się pod przewodnictwem Starosty odprawy Sztabu Kryzysowego z organami zarządzania kryzysowego gmin, które były poświęcone analizie zagrożenia koronawirusem oraz ocenie stanu przygotowania służb oraz realizacji poleceń Wojewody Mazowieckiego. W czasie odpraw przekazano służbom i gminom zadania do realizacji, rekomendacje Wojewody oraz określono główne priorytety działań związane z przeciwdziałaniem epidemii. Planowane są kolejne spotkania. Ich tematyka będzie dostosowana do aktualnej sytuacji w Polsce i na terenie powiatu.

Zagrożenie epidemiczne na terenie powiatu jest całodobowo monitorowane przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Pułtusku oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, które jest odpowiedzialne za przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego w systemie całodobowym. Stosownie do zaistniałej sytuacji podejmowane są odpowiednie działania pod kierunkiem inspekcji sanitarnej. Potwierdzone informacje dobowe podawane są na stronie PPIS.

Przedsięwzięcia na rzecz bezpieczeństwa są prowadzone w oparciu o: Wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii na terenie Województwa Mazowieckiego; plany zarządzania kryzysowego powiatu i gmin; zalecenia właściwych organów nadrzędnych.

Głównym celem działań Sztabu Kryzysowego jest:

 • przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii na terenie powiatu;
 • nadzorowanie przestrzegania profilaktyki i reżymów sanitarnych;
 • przeciwdziałanie panice wśród społeczeństwa, która może prowadzić do eskalacji zagrożenia;
 • sukcesywne pozyskiwanie środków i materiałów niezbędnych do prowadzenia działań mimo istniejących trudności w tym zakresie, a w szczególności doposażeniu służb medycznych w miarę przydzielonych środków i możliwości ze strony organów zarządzania kryzysowego powiatu i gmin oraz rezerw państwowych.

Na wniosek Dyrektora WZK – na potrzeby realizacji zadań związanych z zwalczaniem epidemii decyzją Starosty została uruchomiona rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe. Określono potrzeby sprzętowo organizacyjne oraz dokonano zakupów sprzętu ochronnego dla personelu medycznego, służb, inspekcji i straży, które mogą być skierowane do działań w rejon zagrożenia. Na podstawie wniosków z odpraw Sztabu Kryzysowego organy wykonawcze gmin uruchamiają sukcesywnie środki celowe na zarządzanie kryzysowe. Efektem tych działań jest m.in. przekazanie przez Burmistrza Pułtuska środków finansowych w wysokości ok. 100 tys. zł. oraz zakup przez Starostę respiratora wartości 49 tys. zł na potrzeby szpitala. Ponadto zakupiono niezbędne materiały i środki do prowadzenia akcji przeciwdziałania epidemii, tj. 1200 masek ochronnych, środki do dezynfekcji rąk oraz powierzchni, agregat do dezynfekcji pomieszczeń, 300 sztuk kombinezonów ochronnych, 600 par rękawiczek winylowych, opryskiwacze do dezynfekcji. Planowane są dalsze zakupy materiałów i środków ochronnych stosownie do potrzeb w miarę eskalacji zagrożenia.

Na potrzeby Szpitala Powiatowego Gajda-Med Sp. z o.o. w Pułtusku, udostępniono z magazynu powiatowego WZK: 50 kombinezonów ochronnych, 8 specjalistycznych zestawów ochrony biologicznej do pracy w bezpośrednim kontakcie z osobą zarażoną oraz dodatkowo 40 deficytowych masek ochronnych FFP2. Szpital zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego jest w gotowości do rozwinięcia oddziału zakaźnego. Z magazynu powiatowego do Domów Pomocy Społecznej w Ołdakach, Obrytem i Pułtusku przekazano kombinezony i maski ochronne, w tym typu FFP2.

W związku z trudnościami pozyskania sprzętu dla służb medycznych pismem z dnia 20 marca 2020 r. Starosta zwrócił się do Ministra Aktywów Państwowych z wnioskiem o udostępnienie rezerw strategicznych na potrzeby działań związanych z zwalczaniem epidemii dla służb medycznych szpitala i systemu ratowniczego powiatu. Niestety do chwili obecnej nie otrzymano wsparcia w tym zakresie.

Trwają przygotowania organów zarządzania kryzysowego do ewentualnego uruchomienia na terenie powiatu (w razie zaistnienia takiej potrzeby) miejsc kwarantanny zbiorowej. Będą one rozwijane sukcesywnie wg decyzji Wojewody. Zgodnie z rekomendacjami Wojewody pomoc w zapewnieniu aprowizacji osobom poddanym kwarantannie należy do obowiązków gmin. Koordynację w tym zakresie prowadzi Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we współdziałaniu z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej oraz PPIS.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku kilka razy dziennie przez system alarmowania nadaje komunikaty dla ludności. Ich treść jest na bieżąco modyfikowana i dostosowywana do zaleceń organów rządowych i służb sanitarnych. Z Policją współdziałają żołnierze WOT.

Jednocześnie PCZK przypomina o obowiązku realizacji zaleceń zapobiegających zarażeniu koranawirusem. Apelujemy o ich przestrzeganie. Pamiętajmy, iż od naszego zachowania zależy życie i zdrowie wielu osób.

Informacje dotyczące koronawirusa można śledzić w mediach oraz stronach internetowych:

 • Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej – www.gov.pl/web/koronawirus
 • Głównego Inspektora Sanitarnego – www.giv.pl/
 • Ministerstwa Zdrowia – www.gov/pl/web/zdrowie
 • PSSE w Pułtusku – www.pultusk.psse.waw.pl