DRUGIE POSIEDZENIE KONWENTU STRATEGICZNEGO

20 lipca br. odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Strategicznego powołanego do opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Pułtuskiego do 2030 roku.

Drugi warsztat miał na celu identyfikację problemów na podstawie analizy SWOT, opracowanej przez uczestników Konwentu podczas pierwszego spotkania, w 10 obszarach strategicznych:
1.    Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy, działania na rzecz rozwoju gospodarczego powiatu.
2.    Edukacja publiczna (funkcjonowanie oświaty, aktywność szkół, poziom kształcenia, zarządzanie placówkami edukacyjnymi).
3.    Promocja i ochrona zdrowia (funkcjonowanie placówek ochrony zdrowia, organizacja opieki medycznej).
4.    Promocja powiatu wewnątrz i na zewnątrz, współpraca powiatu z gminami i innymi powiatami, ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, współpraca władz z przedsiębiorcami (działania, polityka, efekty).
5.    Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych, aktywność społeczna, konsultacje społeczne, wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, polityka informacyjna władz powiatu, działalność i aktywność radnych powiatu, obsługa mieszkańców w starostwie i jednostkach organizacyjnych, załatwianie spraw przez urzędników.
6.    Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli, ochrona przeciwpowodziowa, przeciwpożarowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.
7.    Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami; kultura fizyczna i turystyka.
8.    Pomoc społeczna, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, polityka prorodzinna, wspieranie osób niepełnosprawnych; ochrona praw konsumenta.
9.    Transport zbiorowy i drogi publiczne (budowa, modernizacja, organizacja ruchu, współpraca z gminami).
10.    Geodezja, kartografia i kataster; administracja architektoniczno-budowlana; gospodarka nieruchomościami; gospodarka wodna; ochrona środowiska i przyrody; rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe; utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; działalność w zakresie telekomunikacji.

Istotne w całej procedurze jest to, że każdy z uczestników ma możliwość zgłoszenia uwag do założeń wypracowanych w ramach warsztatów Konwentu Strategicznego.

Podczas trzeciego posiedzenia Konwentu Strategicznego uczestnicy dokonają analizy celów i zadań oraz uzgodnią misję i wizję Powiatu Pułtuskiego do 2030 roku.

Trzecie posiedzenie Konwentu Strategicznego odbędzie się 3 sierpnia 2016 r. o godz.: 10.00 w sali Rady Powiatu przy ul. Daszyńskiego 19 w Pułtusku.

Serdecznie zapraszamy.