Archiwa kategorii: Archiwum

UROCZYSTE OBCHODY 100. ROCZNICY BITWY WARSZAWSKIEJ

*Organizatorzy proszą o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Łagodzenie skutków epidemii COVID-19 w sektorze przetwórstwa rybnego – 31 lipca rusza nabór wniosków

Zakłady przetwórstwa rybnego to kolejny adresat, po armatorach statków rybackich, do którego trafi pomoc rekompensująca straty gospodarcze wynikające z epidemii COVID-19, wypłacana ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła pierwszy z trzech planowanych naborów wniosków o wsparcie dla tej branży. Odbędzie się on w terminie
31 lipca – 6 sierpnia 2020 r.

O pomoc, która jest realizowana w ramach działania „Przetwarzanie produktów rybołówstwa
i akwakultury”, mogą ubiegać się zakłady przetwórstwa rybnego, działające jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które roczny przychód netto będą dokumentowały na podstawie potwierdzonego przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy oświadczenia o rocznym przychodzie netto z tytułu sprzedaży produktów rybołówstwa lub akwakultury,
w ramach działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie kodu PKD 10.20.Z – Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków, ustalonego na podstawie dokumentów potwierdzających wypełnienie obowiązku statystycznego (RRW-20).
Pomoc finansową przyznaje się w formie wypłaty premii – określonej w umowie
o dofinansowanie, na realizację operacji w zakresie wsparcia kapitału obrotowego –
w wysokości 5 proc. rocznego przychodu netto.
Kolejne nabory wniosków w ramach tego działania odbędą się we wrześniu i pod koniec bieżącego roku.
Wnioski o dofinansowanie przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Czytaj więcej

Uruchomienie syren alarmowych systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego w dniu 1 sierpnia 2020 r. o godzinie 17:00

Uprzejmie informuję, że w związku ze zbliżającą się 76 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego – w dniu 1 sierpnia 2020 r. o godzinie 17:00 na terenie powiatu pułtuskiego (gmin Pułtusk, Obryte, Pokrzywnica) uruchomione zostaną syreny alarmowe systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego. Wyemitowany będzie ciągły sygnał dźwiękowy trwający 1 minutę.

W ten sposób wspólnie oddamy cześć bohaterom Powstania Warszawskiego, którzy walczyli o wyzwolenie stolicy i przywrócenie niepodległego państwa.

Dyżurny PCZK w Pułtusku

Zaproszenie do udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”

W związku z trwającą w Polsce kampanią wdrażania Strategii Wizji Zero w rolnictwie, Kasa  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Fundacją Polskiej Grupy Energetycznej organizuje II edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika” pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Czytaj więcej

Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej (nr 3437W ulica Tysiąclecia wraz z rondem w drodze powiatowej nr 3403W w ulicy Mickiewicza w Pułtusku)

10 lipca 2020r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a firmą Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „Czystość” Spółka Jawna z Wołomina, na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3437W ulicy Tysiąclecia wraz z rondem w drodze powiatowej nr 3403W w ulicy Mickiewicza w Pułtusku”.

W ramach inwestycji wykonana zostanie warstwa ścieralna na długości 701 mb wraz z wykonaniem studni ściekowych, wymianą włazów kanałowych, regulacją studzienek,  lokalną wymianą krawężników i kostki brukowej, a także wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Wartość prac to 632.523,44 zł brutto. Zadanie finansowane jest ze środków własnych Powiatu.

Termin realizacji: do 31.08.2020r. Czytaj więcej