Archiwa kategorii: Archiwum

Informacja o statystycznym badaniu ankietowym pn.: „Kwestionariusz dla uczestników poszczególnych etapów łańcucha żywnościowego dotyczący efektów epidemii COVID-19”

W związku z otrzymaniem zaproszenia Komisji Europejskiej do uczestnictwa w statystycznym badaniu ankietowym pn.: „Kwestionariusz dla uczestników poszczególnych etapów łańcucha żywnościowego dotyczący efektów epidemii COVID-19”, Departament Przetwórstwa i Rynków Rolnych MRiRW przekazuje, co następuje.

Zgodnie z treścią informacji przekazanej z Komisji Europejskiej, ankieta skierowana do rolników oraz przedsiębiorstw działających na poszczególnych etapach łańcucha żywnościowego, zamieszczona została pod linkiem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Business_operators
Dodatkowo, pod linkiem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Other_operators
znajduje się ankieta skierowana do organizacji, związków i stowarzyszeń reprezentujących interesy rolników i firm łańcucha żywnościowego.
Z  informacji otrzymanych z KE wynika, iż czas wypełniania ankiety zajmuje ok. 15 minut, a termin na jej przesłanie upływa z dniem 30 listopada br.

Informacja od: MRiRW

Informacja o konsultacjach społecznych

Zarząd Powiatu w Pułtusku w dniu 14 października 2020 r. postanowił przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, zwanego dalej Programem Współpracy.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) mające swoją siedzibę lub prowadzące działalność na terenie powiatu pułtuskiego.

Czytaj więcej

Zawiadomienie o XX Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.   o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920), na wniosek ¼ ustawowego składu Rady Powiatu, zwołuję  XX Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się  w dniu  19 października 2020r. (poniedziałek) o godz. 15.30  w Sali Rady  (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku,   ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku Sesji.
  3. Informacja Zarządu Powiatu w Pułtusku dotycząca inwestycji drogowych realizowanych w 2020r. oraz planowanych inwestycji na 2021r.
  4. Wnioski i oświadczenia radnych.
  5. Zamknięcie Sesji.

 Przewodniczący Rady
  Tadeusz Nalewajk

 

Dzień Edukacji Narodowej

Dziś w Starostwie Powiatowym w Pułtusku odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość była doskonałą okazją do złożenia serdecznych życzeń skierowanych do pracowników oświaty oraz wręczenia nagród.

Nagrodę Starosty Pułtuskiego otrzymali:

– Beata Czerniakowska-Koc – Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku
– Anna Świerczewska – Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku
– Barbara Grąbczewska – Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku
– Wioletta Łątkowska – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku Czytaj więcej

Informacja o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektów operatów opisowo-kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Lemany i Pniewo Kolonia, gmina Zatory

INFORMACJA

o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektów operatów opisowo-kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków
obrębów Lemany i Pniewo Kolonia, gmina Zatory

Na podstawie art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, ze zm.) Starosta Pułtuski informuje, że zostaną wyłożone do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekty operatów opisowo – kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów LEMANY i PNIEWO KOLONIA, gmina Zatory. Czytaj więcej

Rekompensaty za klęski żywiołowe lub ASF

Rekompensaty za klęski żywiołowe lub ASF

Od 15 października 2020 r. rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020.

O pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli szkody spowodowane przez co najmniej jedną
z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF. Czytaj więcej