Archiwa kategorii: Archiwum

Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920, ze zm.) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu  w Pułtusku  z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r.,  poz. 13088, ze zm.) zwołuję XXXVI Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2021r. (środa)  o godz. 12.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie darowizny.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy       o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem Pułtuskim.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pułtuskiego na lata 2021-2024  z perspektywą do 2028 roku”
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022.
  a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
  b) przedstawienie opinii komisji oraz wniosków radnych,
  c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  d) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie: opinii i wniosków radnych,
  e) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
  f) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego  (od 2022r.)
  – odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli  Komisji Rewizyjnej.
 12. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Zamknięcie Sesji.

                                                                                Przewodniczący Rady
                                                                                   Tadeusz Nalewajk  

 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu „Świąteczna Kartka Bożonarodzeniowa”

Kartka świąteczna, która zdobyła I miejsce w konkursie W poniedziałek 6 grudnia 2021r. obyło się rozstrzygnięcie konkursu na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową zorganizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku. W konkursie wzięło udział 14 dzieci i młodzieży będących w pieczy zastępczej z terenu powiatu pułtuskiego. Komisja miała nie lada problem z wyborem najciekawszej kartki. Wszystkie kartki były bardzo oryginalne i staranne, a niektóre z nich zaskakiwały pięknym i kreatywnym wnętrzem a także serdecznymi życzeniami. Ostatecznie wyłoniono 3 laureatów oraz przyznano 11 wyróżnień.

I miejsce: Zuzanna lat 6
II miejsce: Julia lat 8
III miejsce: Łukasz, l. 12
Wyróżnienia otrzymali: Nadia, Adam,  Mateusz, Gabriela, Bartosz, Paweł, Aleksander, Eryk, Tomasz, Krzysztof, Julka

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy zwycięzcom!

Uroczystość zakończenia realizacji zadania pn.: „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku”

Program artystyczny w SOS-W w PułtuskuW dniu 17 grudnia 2021 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku o godz. 14.00 odbyło się spotkanie podsumowujące realizację zadania pn. „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego.
W spotkaniu udział wzięli: Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Jan Zalewski Starosta Pułtuski, Beata Jóźwiak Wicestarosta Pułtuski, Tadeusz Nalewajk Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku  wraz z radnymi oraz zaproszeni goście. Uroczystość otworzyła Pani Aldona Iniarska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i zaprosiła do obejrzenia  świątecznego programu artystycznego pt „Maleńka przyszła miłość” z udziałem dzieci i młodzieży pułtuskiej placówki. Podczas spotkania wręczone zostały podziękowania i świąteczne podarunki przygotowane przez wychowanków SOS-W.  

Czytaj więcej

Wizyta Marszałka Województwa Mazowieckiego w pułtuskim szpitalu

Uczestnicy uroczystości w Szpitalu Powiatowym Gajda-Med17 grudnia 2021 r. w Szpitalu Powiatowym Gajda-Med Sp. z o.o. w Pułtusku odbyło się spotkanie z udziałem Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego związane z oficjalnym przekazaniem sprzętu: rezonansu magnetycznego, tomografu komputerowego,
aparatów USG, karetki – ambulansu typu B i innego, który został zakupiony w ramach realizacji
projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”. W uroczystości udział wzięli: Zbigniew Terek Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Tomasz Sławatyniec Dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Starosta Pułtuski Jan Zalewski, Wicestarosta Pułtuski Beata Jóźwiak, Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku Tadeusz Nalewajk, Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk,  medyczny i administracyjny personel szpitala oraz zaproszeni goście. Projekt w ramach, którego pułtuski szpital uzyskał wsparcie finansowe na zakup niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej  (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), realizowany jest przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI „Jakość życia” Działanie 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”. Podczas spotkania uczestnicy mogli obejrzeć zakupiony sprzęt oraz zmodernizowane pomieszczenia szpitalne. Uroczystość była również okazją aby złożyć gratulacje i życzenia dalszych sukcesów naukowych Dyrektorowi szpitala Robertowi Gajdzie, który uzyskał tytuł Profesora nadzwyczajnego.

Czytaj więcej

79. rocznica stracenia czterech żołnierzy AK

Uczestnicy uroczystości z okazji 79. rocznicy publicznego stracenia czterech żołnierzy AK przez Gestapo17 grudnia 2021 r. w 79. rocznicę publicznego stracenia czterech żołnierzy AK przez Gestapo pod pomnikiem Walki i Męczeństwa hołd pomordowanym oddali Kombatanci, przedstawiciele samorządów Powiatu Pułtuskiego i Gminy Pułtusk w imieniu własnym oraz powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, reprezentanci organizacji pozarządowych. Samorząd Powiatu Pułtuskiego reprezentował Starosta Jan Zalewski. Oprawę uroczystości zapewnili uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego CN-B im. 13 Pułku Piechoty w Pułtusku.
Pomnik upamiętniający mieszkańców ziemi pułtuskiej pomordowanych i poległych w okresie II wojny światowej – jest hołdem m.in. dla członków ruchu oporu zamordowanych podczas publicznej egzekucji: ppor. Bronisława Dębińskiego ps. „Dąb” Zastępcy Komendanta Obwodu Pułtusk AK, ppor. Juliusza Kubisa ps. „Skuba” szefa Oddziału I Obwodu Pułtusk AK, Henryka Smoleńskiego ps. „Zaręba” urzędnika z Przasnysza i Stefana Krzykowskiego ps. „Chmura” nauczyciela z Jednorożca.

Czytaj więcej

Betlejemskie Światełko Pokoju – „Światło Nadziei”

ZHP przekazuje Betlejemskie Światełko Pokoju 16 grudnia 2021r. do Starostwa Powiatowego w Pułtusku dotarło – Betlejemskie Światełko Pokoju. Harcerze z 25. Drużyny Harcerskiej „Zawieja” w Pniewie przekazali światełko Staroście Pułtuskiemu Janowi Zalewskiemu oraz Wicestaroście Beacie Jóźwiak.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.
Betlejemskie Światełko Pokoju zanoszone jest przez członków ZHP przedstawicielom władz państwowych i samorządowych. Trafia do szkół i kościołów, szpitali i domów pomocy społecznej, do ludzi samotnych i odrzuconych, aby zapłonęło na wszystkich polskich stołach w trakcie wieczerzy wigilijnej, a jej tegoroczne hasło brzmi: „Światło Nadziei”. 

Wizyta kolędujących dzieci z Sokołowa Włościańskiego

Dzieci kolędująceW dniu dzisiejszym Starostwo Powiatowe w Pułtusku odwiedziły dzieci ze Szkoły Filialnej im. Jana Pawła II w Sokołowie Włościańskim wraz z ks. Robertem Mazurowskim proboszczem Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Sokołowie Włościańskim. Dzieci zaśpiewały kolędy oraz na ręce Starosty Pułtuskiego Jana Zalewskiego i Wicestarosty Beaty Jóźwiak złożyły życzenia wszystkim mieszkańcom powiatu pułtuskiego.

Czytaj więcej

Praca Starostwa Powiatowego w Pułtusku w okresie świątecznym

Zgodnie z zarządzeniem nr 60/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 listopada 2021 r.
24 grudnia 2021 r. (piątek)  dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku jest
dniem wolnym od pracy.
W dniu 27 grudnia 2021 r. (poniedziałek) Starostwo Powiatowe w Pułtusku jest czynne
w godz. 8.00 – 16.00

Zgodnie z zarządzeniem nr 64/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 grudnia 2021 r.
7 stycznia 2022 r. (piątek) dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku jest
dniem wolnym od pracy.
W dniu 10 stycznia 2022 r. (poniedziałek) Starostwo Powiatowe w Pułtusku jest czynne
w godz. 8.00 – 16.00