Archiwa kategorii: Archiwum

Powiat Pułtuski zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Przeprowadzenie spotkań i rozmów indywidualnych nt. cyberprzestrzeni z uczniami i nauczycielami LO im. P. Skargi w Pułtusku”

Spotkania realizowane są w ramach projektu pn.: „Podniesienie kompetencji
kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” działania 10.1
„Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” poddziałania 10.1.1 „Edukacja
ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Załącznik 1 – Formularz ofertowy II (48,9 KB) Z

ałącznik 4 – Oswiadczenie o spełnieniu warunków udziału

Zapytanie ofertowe II (PDF 2 913KB)

Zawiadomienie o VII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 511) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018, poz. 13088) zwołuję VII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 5 czerwca 2019r. (środa) o godz. 15.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Czytaj więcej

Wojewódzki trening systemu wczesnego ostrzegania w ramach ćwiczenia RENEGADE/SAREX-19 w dniu 28 maja 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że w związku z zarządzeniem nr 121 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wczesnego ostrzegania w ramach ćwiczenia RENEGADE/SAREX-19 – w dniu 28 maja 2019 r. w godzinach od 8:00 do 18:00  na terenie powiatu pułtuskiego (gmin Pułtusk, Obryte, Pokrzywnica) przeprowadzony zostanie trening działania elementów wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania na terenie powiatów województwa mazowieckiego, podczas którego uruchomione zostaną syreny alarmowe powiatowego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania.
Podczas ćwiczenia w ramach treningu uruchomiony zostanie trzyminutowy modulowany dźwięk syren sygnalizujący ogłoszenie alarmu. Odwołanie alarmu nastąpi poprzez trzyminutowy ciągły dźwięk syren. Włączenie syren alarmowych jest elementem ćwiczenia na wypadek powiadamiania o zagrożeniu. W związku z tym, że są to ćwiczenia, mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych czynności.
Organizatorem ćwiczeń RENEGADE/SAREX-19 jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Dyżurny
Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego
w Pułtusku

Stopień alarmowy BRAVO-CRP

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP) na terytorium całego kraju, obowiązujący od 23 maja od godz. 22:00, do 27 maja do godz. 16:00. Ostrzeżenie zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni związanymi z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Więcej:

https://www.gov.pl/web/mswia/stopien-alarmowy-bravo-crp2

Powiatowe obchody Dnia Strażaka

W niedzielę 19 maja 2019 r. w Pułtusku odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka. Uroczystości związane z obchodami rozpoczęły się wymarszem z placu przed Komendą Powiatową PSP w Pułtusku, następnie złożono kwiaty pod pomnikiem Walki i Męczeństwa i przemaszerowano na Mszę św. w Kościele św. Józefa w Pułtusku. Po nabożeństwie zebrani udali się na pułtuski rynek, gdzie uczestniczyli w uroczystym apelu z udziałem przedstawicieli władz wojewódzkich, miejskich i powiatowych, kapelana strażaków ks. kan. Józefa Gawlika, służb mundurowych oraz przedstawicieli struktur PSP i OSP. Podczas apelu zostały wręczone odznaczenia i awanse oraz nagrody ufundowane przez Zarząd Powiatu w Pułtusku.

NAGRODY UFUNDOWANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU W PUŁTUSKU OTRZYMALI:
– asp. Leszek Morawski – dowódca sekcji w Komendzie Powiatowej PSP w Pułtusku
– Druhna Monika Majkowska – inspektor w Komendzie Powiatowej PSP w Pułtusku
– Dh Adrian Siemek – OSP Głodowo
– Dh Janusz Wiśniewski – OSP Świercze Czytaj więcej