Archiwa kategorii: Archiwum

Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pułtusku

29 czerwca podczas XLIII sesji, Rada Powiatu w Pułtusku udzieliła Zarządowi Powiatu – wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium udzielone zostało głosami: 9 za 5 wstrzymujących. Zgodnie z porządkiem obrad, podczas sesji, radni rozpatrywali raport o stanie powiatu pułtuskiego za rok 2021. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady Powiatu. Jest zestawieniem najważniejszych danych o samorządzie. Omówienie raportu zakończyło się głosowaniem, w którym wzięło udział 14 radnych. W wyniku głosowania radni udzielili Zarządowi Powiatu wotum zaufania. Najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok. Radni w wyniku głosowania udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.29 czerwca podczas XLIII sesji, Rada Powiatu w Pułtusku udzieliła Zarządowi Powiatu – wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium udzielone zostało głosami: 9 za 5 wstrzymujących.
Zgodnie z porządkiem obrad, podczas sesji,  radni rozpatrywali  raport o stanie powiatu pułtuskiego za rok 2021. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady Powiatu. Jest zestawieniem najważniejszych danych o samorządzie. Omówienie raportu zakończyło się głosowaniem, w którym wzięło udział 14 radnych. W wyniku głosowania radni udzielili Zarządowi Powiatu wotum zaufania.
Najważniejszym  punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok. Radni w wyniku głosowania udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Czytaj więcej

Zmiana standardu nadawania bezpłatnej naziemnej telewizji w regionie mazowieckim

W poniedziałek 27 czerwca br. w regionie mazowieckim nastąpiła zmiana standardu nadawania bezpłatnej naziemnej telewizji. W ramach przełączenia sygnału do standardu DVB-T2/HEVC zmieniają się częstotliwości nadawania multipleksów: MUX-1, MUX-2 i MUX-4. W praktyce oznacza to lepszą jakość dźwięku i obrazu – wszystkie kanały będą nadawane w jakości Full HD. Multipleks MUX-3 tymczasowo nie zmienia standardu nadawania.
Mieszkańcy, których telewizory nie odbierają nowego sygnału nadawania bezpłatnej telewizji naziemnej DVB-T2/HEVC, a ich sytuacja materialna nie pozwala na samodzielne poniesienie kosztów zakupu nowego sprzętu do odbioru, mogą skorzystać z rządowego programu dofinansowania 250 zł do zakupu telewizora lub 100 zł do dekodera – zgodnych z nowym standardem. Czytaj więcej

Dofinansowanie w ramach programu #Kolej+

Projekt budowy linii kolejowej Zegrze-Przasnysz to jeden z czterech na Mazowszu dofinansowanych w ramach programu #Kolej+, partnerem współrealizującym działanie jest Samorząd Powiatu Pułtuskiego. Wsparcie wyniesie 85 proc. kosztów inwestycji. Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczy na ten cel 24,5 mln zł, Powiat Pułtuski 2,3 mln zł, zaś resztę kosztów pokryje pozostałe 16 samorządów. Podział ten określi aneks podpisany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Starostę Pułtuskiego Jana Zalewskiego, Wicestarostę Pułtuskiego Beatę Jóźwiak przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Renaty Krzyżewskiej oraz 16 innych partnerów. Czytaj więcej

Zawiadomienie o XL Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2022r. poz. 528, ze zm.) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r.,poz. 13088, ze zm.) zwołuję XL Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się  w dniu 27 kwietnia 2022r. (środa) o godz. 15.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Roczne sprawozdanie Dyrektora z działalności merytorycznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku za rok 2021.
 4. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Pułtuskim w 2021 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego budowy chodnika w miejscowości Obryte w kierunku miejscowości Skłudy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego  na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 8. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
 9. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Zamknięcie Sesji.

                                                                                Przewodniczący Rady
                                                                                 Tadeusz Nalewajk