Bartodziejska już odebrana

Bartodziejska już odebrana8 grudnia 2020 r. nastąpił odbiór prac związanych z przebudową ulicy Bartodziejskiej. W ramach zadania wybudowany został szeroki trzymetrowy ciąg pieszo-rowerowy, chodnik, kanalizacja deszczowa, przebudowana nawierzchnia bitumiczna jezdni, zamontowane stojaki i wiaty rowerowe, monitoring oraz oświetlenie przejazdu rowerowego przy skrzyżowaniu z ulicą Tartaczną.
Łączna wartość robót budowlanych to 3 027 427,10 zł.
Inwestycję wykonano w ramach projektu pn. „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w zakresie zawartego pomiędzy Powiatem Pułtuskim a Gminą Pułtusk porozumienia.
W zrealizowanej inwestycji swój udział mieli również mieszkańcy ulicy Bartodziejskiej zagospodarowując przyległe obszary zieleni wzdłuż swoich posesji. Takie inicjatywy dla wspólnego dobra bardzo cieszą. Słowa podziękowania w stronę inwestorów skierował Pan Mieczysław Waleśkiewicz mieszkaniec ul. Bartodziejskiej.