Bartodziejska gotowa do odbioru

8 grudnia o godz. 9.00 odbędzie się odbiór długo wyczekiwanej przez mieszkańców drogi powiatowej przy ul. Bartodziejskiej.
Zakres prac obejmował m. in.:
– wykonanie odwodnienia drogi w postaci sieci kanalizacji deszczowej;
– wykonanie przebudowy nawierzchni bitumicznej jezdni;
– wykonanie chodnika z nawierzchnią z kostki betonowej, ciągu pieszo-rowerowego z nawierzchnią bitumiczną oraz zjazdów;
– wykonanie elementów organizacji ruchu;
– montaż elementów obsługi uczestników ruchu rowerowego: wiat i stojaków rowerowych, punktów samoobsługi serwisowej, punktu monitoringu wizyjnego oraz oświetlenia.
Wartość robót wyniosła 3.027.427,10 zł.
Inwestycję zrealizowano w ramach współfinansowanego przez Powiat Pułtuski zadania pn. „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim na odcinku dróg stanowiących własność Powiatu Pułtuskiego” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zadanie obejmowało również remont dróg przy al. Tysiąclecia i ul. Jana Pawła II.
Zarząd Powiatu w Pułtusku dziękuje za dobrą współpracę przy realizacji inwestycji Burmistrzowi Miasta Pułtusk Wojciechowi Gregorczykowi oraz Pracownikom Urzędu Miejskiego w Pułtusku.