Archiwa autora: Paulina Dąbkowska

Postępowanie przetargowe na budowę nowej siedziby KPP w Pułtusku

Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu informuje, że na stronie internetowej: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/KWR/zamowienie-publiczne/zamowienia-ogloszone zostało ogłoszone postępowanie przetargowe, którego przedmiotem zamówienia jest:
„KPP Pułtusk – budowa nowej siedziby przy ul. Curie Skłodowskiej 3”
Termin składania ofert: 23.11.2020 r. do godz. 10:00.

Rękodzieło Puszczy Białej

W sobotę 24 października, w Kuźni Kurpiowskiej w Pniewie, odbyły się ostatnie warsztaty z cyklu zajęć realizowanych w ramach projektu pn. „Puszcza Biała – Moja Mała Ojczyzna” – zadanie publiczne pn. „Aktywizacja społeczności lokalnej w celu promocji kultury i folkloru ziemi pułtuskiej” finansowane przez Powiat Pułtuski.

W ramach projektu zorganizowano 6 spotkań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Uczestnicy mogli zapoznać się ze sztuką ludową regionu oraz metodami wykonania  tradycyjnych wyrobów rękodzielniczych: haftu, ozdób kulkowych, garncarstwa i wycinanki. Czytaj więcej

Informacja o projekcie pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

Powiat Pułtuski w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu szkoła Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 34 999 800,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 27 999 840,00 zł.Plakat „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

Do 8 listopada zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Zdalne zajęcia

Więcej: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia- Czytaj więcej

Informacja o statystycznym badaniu ankietowym pn.: „Kwestionariusz dla uczestników poszczególnych etapów łańcucha żywnościowego dotyczący efektów epidemii COVID-19”

W związku z otrzymaniem zaproszenia Komisji Europejskiej do uczestnictwa w statystycznym badaniu ankietowym pn.: „Kwestionariusz dla uczestników poszczególnych etapów łańcucha żywnościowego dotyczący efektów epidemii COVID-19”, Departament Przetwórstwa i Rynków Rolnych MRiRW przekazuje, co następuje.

Zgodnie z treścią informacji przekazanej z Komisji Europejskiej, ankieta skierowana do rolników oraz przedsiębiorstw działających na poszczególnych etapach łańcucha żywnościowego, zamieszczona została pod linkiem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Business_operators
Dodatkowo, pod linkiem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Other_operators
znajduje się ankieta skierowana do organizacji, związków i stowarzyszeń reprezentujących interesy rolników i firm łańcucha żywnościowego.
Z  informacji otrzymanych z KE wynika, iż czas wypełniania ankiety zajmuje ok. 15 minut, a termin na jej przesłanie upływa z dniem 30 listopada br.

Informacja od: MRiRW