Archiwa autora: Martyna Laskowska

Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 528, ze zm.), na wniosek ¼ ustawowego składu Rady Powiatu, zwołuję  XLI Sesję Rady Powiatu  w Pułtusku, która odbędzie się  w dniu  17 maja 2022r. (wtorek)  o godz. 15.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Informacja w sprawie sytuacji finansowej Spółki i działalności Zarządu Szpitala Powiatowego Gajda-Med sp. z o.o. zgodnie z kodeksem spółek handlowych w związku z pismem Kancelarii Maruta Wachta sp. j. z siedzibą w Warszawie.
 4. Wnioski i oświadczenia radnych.
 5. Zamknięcie Sesji.

                                                                               Wiceprzewodniczący Rady
                                                                                 Wiesław Cienkowski

 

Zawiadomienie o XL Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2022r. poz. 528, ze zm.) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r.,poz. 13088, ze zm.) zwołuję XL Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się  w dniu 27 kwietnia 2022r. (środa) o godz. 15.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Roczne sprawozdanie Dyrektora z działalności merytorycznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku za rok 2021.
 4. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Pułtuskim w 2021 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego budowy chodnika w miejscowości Obryte w kierunku miejscowości Skłudy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego  na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 8. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
 9. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Zamknięcie Sesji.

                                                                                Przewodniczący Rady
                                                                                 Tadeusz Nalewajk

Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 528) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r., poz. 13088, ze zm.) zwołuję XXXIX Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 30 marca 2022r. (środa)   o godz. 13.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wręczenie stypendiów Starosty Pułtuskiego:
– za wybitne wyniki w nauce,
– za osiągnięcie wysokich wyników sportowych.
3.Przedstawienie porządku Sesji.
4.Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2021r.
5.Podjęcie uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu pułtuskiego.
6.Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2021.
7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych w 2022r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie darowizny. (Gmina Pułtusk)
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie darowizny (Gmina Zatory)
11.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pułtuski.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu.
15.Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu w Pułtusku za 2021 rok.
16.Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
17.Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
18.Wnioski i oświadczenia radnych.
19.Zamknięcie Sesji.

                                                                               Wiceprzewodniczący Rady
                                                                                      Wiesław Cienkowski

Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920, ze zm.),  na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję  XXXVIII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 2 lutego 2022r. (środa) o godz. 15.00  w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku Sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 29 grudnia 2021r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
5. Zamknięcie Sesji.

                                                                                            Przewodniczący Rady
                                                                                               Tadeusz Nalewajk

 

 

Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920, ze zm.),  na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję  XXXVII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 12 stycznia 2022r. (środa)  o godz. 15.00  w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku Sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 29 grudnia 2021r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
5. Zamknięcie Sesji.

                                                                         Przewodniczący Rady
                                                                           Tadeusz Nalewajk

Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920, ze zm.) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu  w Pułtusku  z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r.,  poz. 13088, ze zm.) zwołuję XXXVI Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2021r. (środa)  o godz. 12.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie darowizny.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy       o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem Pułtuskim.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pułtuskiego na lata 2021-2024  z perspektywą do 2028 roku”
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022.
  a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
  b) przedstawienie opinii komisji oraz wniosków radnych,
  c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  d) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie: opinii i wniosków radnych,
  e) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
  f) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego  (od 2022r.)
  – odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli  Komisji Rewizyjnej.
 12. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Zamknięcie Sesji.

                                                                                Przewodniczący Rady
                                                                                   Tadeusz Nalewajk  

 

 

Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.   o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920, ze zm.) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r., poz. 13088, ze zm.) zwołuję  XXXV Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu   13 grudnia 2021r. (poniedziałek) o godz. 15.00  w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego  w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów  w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu  na obszarze powiatu pułtuskiego na rok 2022.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków  lub innych obiektów pływających.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad zwrotów kosztów podróży radnych Rady Powiatu w Pułtusku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Pułtuskiego.
 9. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
 10. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
 11. Wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Zamknięcie Sesji.

                                                                                Przewodniczący Rady
                                                                                 Tadeusz Nalewajk

 

 

Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920, ze zm.),  na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję  XXXIV Sesję Rady Powiatu  w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 24 listopada 2021r. (środa) o godz. 13.00  w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie statuetek zwycięzcom konkursu „PRZYJAZNY KONSUMENTOWI”.
 3. Przedstawienie porządku Sesji.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych w 2021r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy powiatu pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i    o wolontariacie na rok 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę mienia Powiatu Pułtuskiego.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez organy wykonawcze samorządu Powiatu Pułtuskiego w roku szkolnym 2020/2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 30 grudnia 2020r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku i Starosty Pułtuskiego   analizy oświadczeń majątkowych.
 11. Zamknięcie Sesji.

                                                                                                  Przewodniczący Rady
                                                                                                   Tadeusz Nalewajk

 

 

Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.   o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920, ze zm.),  na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję  XXXIII Sesję Rady Powiatu   w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 10 listopada 2021r. (środa)   o godz. 11.00  w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku,  ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku Sesji.
3.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Pułtusku.
4. Zamknięcie Sesji.

                                                                   Przewodniczący Rady
                                                                      Tadeusz Nalewajk

 

 

Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920, ze zm.),  na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję  XXXII Sesję Rady Powiatu  w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 13 października 2021r. (środa) o godz. 9.00  w Sali Rady  (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych w 2021r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację przez Powiat Pułtuski i Gminę Pułtusk zadania : „Przebudowa pomnika żołnierzy z 1920” i udzielenia pomocy finansowej  w formie dotacji celowej na rzecz gminy Pułtusk.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem Pułtuskim.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 30 grudnia 2020r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku i Starosty Pułtuskiego analizy oświadczeń majątkowych.
 9. Zamknięcie Sesji.        

                                                                         Przewodniczący Rady
                                                                           Tadeusz Nalewajk