Archiwa autora: Martyna Laskowska

Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920, ze zm.),  na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję  XXXVIII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 2 lutego 2022r. (środa) o godz. 15.00  w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku Sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 29 grudnia 2021r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
5. Zamknięcie Sesji.

                                                                                            Przewodniczący Rady
                                                                                               Tadeusz Nalewajk

 

 

Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920, ze zm.),  na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję  XXXVII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 12 stycznia 2022r. (środa)  o godz. 15.00  w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku Sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 29 grudnia 2021r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
5. Zamknięcie Sesji.

                                                                         Przewodniczący Rady
                                                                           Tadeusz Nalewajk

Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920, ze zm.) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu  w Pułtusku  z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r.,  poz. 13088, ze zm.) zwołuję XXXVI Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2021r. (środa)  o godz. 12.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie darowizny.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy       o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem Pułtuskim.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pułtuskiego na lata 2021-2024  z perspektywą do 2028 roku”
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022.
  a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
  b) przedstawienie opinii komisji oraz wniosków radnych,
  c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  d) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie: opinii i wniosków radnych,
  e) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
  f) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego  (od 2022r.)
  – odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli  Komisji Rewizyjnej.
 12. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Zamknięcie Sesji.

                                                                                Przewodniczący Rady
                                                                                   Tadeusz Nalewajk  

 

 

Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.   o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920, ze zm.) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r., poz. 13088, ze zm.) zwołuję  XXXV Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu   13 grudnia 2021r. (poniedziałek) o godz. 15.00  w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego  w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów  w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu  na obszarze powiatu pułtuskiego na rok 2022.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków  lub innych obiektów pływających.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad zwrotów kosztów podróży radnych Rady Powiatu w Pułtusku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Pułtuskiego.
 9. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
 10. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
 11. Wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Zamknięcie Sesji.

                                                                                Przewodniczący Rady
                                                                                 Tadeusz Nalewajk

 

 

Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920, ze zm.),  na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję  XXXIV Sesję Rady Powiatu  w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 24 listopada 2021r. (środa) o godz. 13.00  w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie statuetek zwycięzcom konkursu „PRZYJAZNY KONSUMENTOWI”.
 3. Przedstawienie porządku Sesji.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych w 2021r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy powiatu pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i    o wolontariacie na rok 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę mienia Powiatu Pułtuskiego.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez organy wykonawcze samorządu Powiatu Pułtuskiego w roku szkolnym 2020/2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 30 grudnia 2020r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku i Starosty Pułtuskiego   analizy oświadczeń majątkowych.
 11. Zamknięcie Sesji.

                                                                                                  Przewodniczący Rady
                                                                                                   Tadeusz Nalewajk

 

 

Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.   o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920, ze zm.),  na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję  XXXIII Sesję Rady Powiatu   w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 10 listopada 2021r. (środa)   o godz. 11.00  w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku,  ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku Sesji.
3.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Pułtusku.
4. Zamknięcie Sesji.

                                                                   Przewodniczący Rady
                                                                      Tadeusz Nalewajk

 

 

Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920, ze zm.),  na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję  XXXII Sesję Rady Powiatu  w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 13 października 2021r. (środa) o godz. 9.00  w Sali Rady  (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych w 2021r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację przez Powiat Pułtuski i Gminę Pułtusk zadania : „Przebudowa pomnika żołnierzy z 1920” i udzielenia pomocy finansowej  w formie dotacji celowej na rzecz gminy Pułtusk.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem Pułtuskim.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 30 grudnia 2020r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku i Starosty Pułtuskiego analizy oświadczeń majątkowych.
 9. Zamknięcie Sesji.        

                                                                         Przewodniczący Rady
                                                                           Tadeusz Nalewajk

                                                                                     

Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920, ze zm.) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r.,  poz. 13088, ze zm.) zwołuję XXXI Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się  w dniu 22 września 2021r. (środa) o godz. 15.00  w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Sprawozdanie nadzoru wodnego z działań podejmowanych na terenie powiatu pułtuskiego za rok 2020.
 4. Informacja o realizacji zadań przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Pułtusku w 2020 roku.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pułtusku w 2020r.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych w 2021r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia przebiegu drogi zaliczonej do kategorii dróg powiatowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego przebiegu dróg zaliczonych do kategorii dróg powiatowych.
 10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021r. wraz  z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/187/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 30 grudnia 2020r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 14. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
 15. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Zamknięcie Sesji.

                                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                                      Tadeusz Nalewajk

                                                                                       

 

Informacja o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ ( SRWM 2030+ )

Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu pozyskania opinii, uwag i wniosków do treści projektu SRWM 2030+ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyrażonych przez mieszkańców Województwa Mazowieckiego, jednostki samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i gospodarczych oraz Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Opinie, uwagi i wnioski do treści projektu SRWM 2030+ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone ustnie do protokołu w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa lub za pośrednictwem formularza konsultacyjnego (stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia),

Z projektem  Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ można zapoznać się  stronie internetowej www.mbpr.pl (w zakładce: Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+)

 Konsultacje społeczne trwają od 27 sierpnia 2021 r. do dnia 10 października 2021 r.

Zgodnie z przyjętym trybem opinie, uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie do 10 października 2021 roku, z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag zamieszczonego poniżej poprzez:

 1. drogę elektroniczną na adres: konsultacjespoleczne@mbpr.pl;
 2. drogę korespondencyjną na adres Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego
  w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa;
 3. wnoszone ustnie do protokołu w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego
  w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.

Pliki do pobrania :

 1. Diagnoza_do_Strategii.pdf
 2. Projekt_ prognozy_oddziaływania_na_środowisko.pdf
 3. Projekt_SRWM2030+.pdf
 4.  Formularz KONS. SRWM 2030+  17 08+opis_tabel.pdf

Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920, ze zm.),  na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję  XXX Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 21 lipca 2021r. (środa) o godz. 15.00  w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku,  ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 5. Zamknięcie Sesji.

                                                                                Przewodniczący Rady
                                                                                   Tadeusz Nalewajk