Archiwa autora: g.rzepkowski

Raport o stanie Powiatu Pułtuskiego za 2018 rok

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności samorządu w roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady powiatu.

W debacie nad raportem o stanie Powiatu Pułtuskiego
mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób.

Zgłoszenie przyjmowane jest w Wydziale Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Pułtusku , ul. Marii Skłodowskiej — Curie 11 (pokój nr 2.28)

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu.

Sesja Rady Powiatu w Pułtusku odbędzie się
5 czerwca 2019r. godz. 15.00

 Załączniki:
– Raport o stanie Powiatu Pułtuskiego za 2018 rok
– Formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia 

Porządek VII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku:

Zawiadomienie o VII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Informacja w związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska Pana Pawła Adamowicza

W związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska, Pana Pawła Adamowicza, kierujemy do Jego rodziny, bliskich i współpracowników wyrazy żalu i współczucia. Jednocześnie informujemy, że od dziś do dnia pogrzebu Prezydenta Gdańska, jako wyraz sprzeciwu wobec wszelkich przejawów przemocy i nienawiści, zostanie opuszczona do połowy masztu flaga Powiatu Pułtuskiego na budynku zajmowanym przez Urząd Starostwa Powiatowego  w Pułtusku.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU                                            STAROSTA PUŁTUSKI

Tadeusz Nalewajk                                                                             Jan Zalewski

XLIV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018r., poz. 995, ze zm.) oraz § 9 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/78/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2011r. w sprawie: Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 204, poz. 6106, ze zm.) zwołuję XLIV Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 26 października  2018r. (piątek) o godz. 10.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego  w Pułtusku  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11.

Czytaj więcej

Informacja o dyżurach pełnionych przez Powiatową Komisję Wyborczą w Pułtusku

Informujemy, że Powiatowa Komisja Wyborcza w Pułtusku z siedzibą Starostwo Powiatowe w Pułtusku, ul. M. Skłodowskiej- Curie 11, pok. 2.30 pełni dyżur jak niżej:

  • 20.10.2018r.  (sobota) w godz. 8.00 – 20.00
  • 21.10.2018r. (niedziela) – od godz. 7.00 do zakończenia prac.

Zastępca Przewodniczącego
Powiatowej Komisji Wyborczej
/-/ Waldemar Majewski

Informacja dot. rozkładów jazdy w granicach powiatu pułtuskiego

Starostwo Powiatowe w Pułtusku uprzejmie informuje, że firma Sanimax – Transport s.c. Janusz Sosnowski i Monika Sosnowska dzisiaj złożyła w tut. urzędzie wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na następującej linii komunikacyjnej zgodnie z projektem rozkładu jazdy:

Czytaj więcej