Miesięczne archiwum: Lipiec 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA ZADANIE POD NAZWĄ ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO – ZAWODOWEGO

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pod nazwą: organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczestników projektu „Kreator Kariery – rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie pułtuskim”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Numer umowy o dofinansowanie: RPMA.10.03.01-14-7000/16-00.

Zapytanie ofertowe – pobierz.pdf
Formularz ofertowy – pobierz.pdf

AKADEMIA SUKCESU W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. PIOTRA SKARGI W PUŁTUSKU

Powiat Pułtuski jako organ prowadzący dla szkół ponadpodstawowych pozyskał dofinansowanie
w wysokości 247 725,00 zł na kompleksowe wyposażenie pracowni biologicznej, chemicznej oraz komputerowej w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku. W ramach projektu licealiści będą także mogli uczestniczyć w kółkach zainteresowań, wyjazdach studyjnych oraz warsztatach poszerzających ich kompetencje kluczowe. Czytaj więcej

POWIAT PUŁTUSKI POZYSKAŁ DOFINANSOWANIE NA BUDOWĘ HALI PRZY LO IM. PIOTRA SKARGI

W marcu 2017r. do Ministerstwa Sportu i Turystyki złożony został wniosek na dofinansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej dla uczniów LO im. Piotra Skargi w Pułtusku w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej 2017. Całkowity koszt inwestycji to 5.468.842 zł. Złożony wniosek został oceniony pozytywnie i uzyskał dofinansowanie w kwocie 2.614.900 zł.

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na wykonanie 23 tablic pamiątkowych dla projektu pt.”Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 23 tablic pamiątkowych dla projektu pt. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 V Gospodarka Przyjazna Środowisku, Działanie 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu.

Czytaj więcej

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W POWIECIE PUŁTUSKIM

14 lipca 2017 roku w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie podpisana została umowa nr RPMA.04.02.00-14-4569/16-00 na dofinansowanie projektu
pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku – Zadanie 1, oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad termomodernizacją budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtusku- Zadanie 2, w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności Publicznej Powiatu Pułtuskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Czytaj więcej