Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia [PDF 404KB]

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) Zarząd Powiatu w Pułtusku  podaje  do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia  w trybie bezprzetargowym (uchwała  Nr XXXIV/215/2021 z dnia 24.11.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę mienia Powiatu Pułtuskiego):
– oznaczenie nieruchomości: Pułtusk obręb 24 działka nr 26/10
– powierzchnia: 0,6933 ha
– nr  KW:  OS1U/00055042/2
– opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana dwoma budynkami biurowymi o łącznej pow. użytkowej 2574,17 m2 oraz stacją transformatorową
– przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:  Siedziba Starostwa Powiatowego w Pułtusku
– okres dzierżawy: 5 lat
– termin zagospodarowania: od dnia zawarcia umowy dzierżawy
– wysokość opłat z tytułu dzierżawy i zasady aktualizacji opłat: czynsz miesięczny 9900,00 zł  + VAT wg stawki obowiązującej w danym miesiącu
– termin wnoszenia opłat: do 10-go każdego miesiąca
– informacje  o przeznaczeniu do wydzierżawienia: nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia   w trybie bezprzetargowym.
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 21 grudnia 2021  r. poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, a także zamieszczenie wykazu na stronach internetowych urzędu (www.powiatpultuski.pl. oraz BIP), a ponadto informację o zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest  nieruchomość.
Pułtusk, 26. 11.2021 r.