15 lat Mazowsza w UE – 162 mln zł dla powiatu pułtuskiego

W tym roku mija 15 lat od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Dzięki środkom z europejskiego budżetu wiele zmieniło się również w powiecie pułtuskim. W sumie trafiły już do niego blisko ponad 162 mln zł z UE. Ponadto, od 1 stycznia 2018 r. województwo mazowieckie zostało podzielone statystycznie. Tymczasem w Brukseli trwają rozmowy nad kolejną perspektywą finansową.

W ciągu tych 15 lat uczestnictwa naszego kraju w UE w powiecie pułtuskim zaszły ogromne zmiany. Ich efektem są nowe i zmodernizowane drogi, wyremontowane i wyposażone placówki zdrowotne i kulturalne, a także nowoczesne obiekty sportowe i place zabaw. W sumie do powiatu pułtuskiego trafiło już ponad 162 mln zł z UE. Zrealizowanych zostało ponad 250 projektów. Wsparcie unijne pochodziło z programów ZPORR 2004–2006, RPO WM 2007–2013, PROW 2007–2013, a także RPO WM 2014–2020 i PROW 2014–2020.


Obecna perspektywa
RPO WM 2014–2020
Warto podkreślić, że w ramach obecnej perspektywy finansowej – RPO WM 2014–2020, wsparcie otrzymało już 31 projektów realizowanych przez samorządy z terenu powiatu pułtuskiego. Kwota dofinansowania z UE wyniosła blisko 39 mln zł, a wartość całkowita wspartych projektów to ponad 54 mln zł. Wśród największych projektów z powiatu pułtuskiego wspartych środkami unijnymi w ramach obecnej perspektywy wymienić można:
kompleksową poprawę warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim – 6,7 mln zł;
zmniejszenie emisyjności gospodarki budynków użyteczności publicznej gminy Pułtusk – 5,9 mln zł;
termomodernizację budynków użyteczności publicznej powiatu pułtuskiego – 2,8 mln zł;
wzrost regionalnego potencjału turystycznego w Pułtusku poprzez ochronę obiektów zabytkowych – 2,4 mln zł;
zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Winnica z wykorzystaniem OZE tj.: Urzędu Gminy w Winnicy i Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy – 2 mln zł;
głęboką termomodernizację uwzględniającą montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte – 1,9 mln zł;
poprawę dostępności do zasobów kultury w gminie Pułtusk – 1,6 mln zł;
rozwój cyfrowych usług publicznych w gminie Pokrzywnica – 1,4 mln zł.

PROW 2014–2020
W obecnej perspektywie w ramach PROW 2014–2020 do beneficjentów z powiatu pułtuskiego trafiło już ponad 8,7 mln zł. Podpisane zostały 33 umowy. Najwięcej, bo aż 27 dotyczyło wsparcia w ramach obszaru LEADER. Cztery dotyczyły budowy bądź modernizacji dróg, jedna – gospodarki wodno-ściekowej i jedna – budowy targowisk.

Poprzednia perspektywa
RPO 2007–2013
W ramach RPO 2007-2013 do powiatu pułtuskiego trafiło ponad 64 mln zł z UE, a na jego terenie zrealizowanych zostało w sumie 40 projektów. Wśród największych zrealizowanych wymienić można:
nowoczesne wyposażenie szpitala gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pułtusku) – 8,3 mln zł;
chwyć swój promyk słońca – wspólny projekt instalacji kolektorów słonecznych dla Pływalni Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Państwowej Straży Pożarnej oraz mieszkańców Gminy Pułtusk – 6,3 mln zł;
zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą na zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminach Somianka, Brańszczyk i Zatory – 4,2 mln zł;
poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych nad Narwią w Powiecie Pułtuskim – 3,1 mln zł;
wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo–gaśniczego powiatu pułtuskiego – 3 mln zł;
transport miejski w Pułtusku – 2,4 mln zł;
dziedzictwo kulturowe i dobra kultury Pułtuska – 1,5 mln zł;
przebudowa drogi gminnej nr 0731007 Piskornia–Obręb–Dzbanice oraz drogi powiatowej nr 07575 na odcinku Dzbanice–Karniewek w gminie Pokrzywnica – 1,5 mln zł;
przebudowa drogi gminnej oznaczone nr 0731935 Pobyłkowo Małe–Klusek – 1 mln zł.

PROW 2007–2013
W latach 2007-2013 w ramach PROW zrealizowanych zostało ponad 140 projektów. Środki unijne na ten cel przeznaczone to ponad 39 mln zł. W ramach tego programu powstały sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne, kanalizacje zagrodowe, oczyszczalnie ścieków oraz targowiska. Wsparcie uzyskały także projekty dotyczące budowy i modernizacji obiektów sportowych, tworzenia nowych przestrzeni sportu i rekreacji, budowy ścieżek rowerowych, chodników, a także organizacji licznych wydarzeń kulturalno-sportowych.

ZPORR 2004–2006
W latach 2004–2006 w powiecie pułtuskim zrealizowanych zostało 9 projektów. Kwota unijnego wsparcia wyniosła ponad 11,5 mln zł. Wśród największych projektów wymienić można:
rozbudowę budynku gimnazjum i budowę hali sportowej w Dzierżeninie, gm. Pokrzywnica – 2,9 mln zł;
budowę krytej pływalni gminnej w istniejącej w stanie surowym hali sportowej w Pułtusku – 2,8 mln zł;
budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami Pułtusk–Popławy – 1,9 mln zł;
budowę wodociągu wiejskiego w gminie Pokrzywnica, etap III – 1,4 mln zł;
przebudowę dróg gminnych we wsi Grabówiec – 897 tys. zł;
budowę wodociągu wiejskiego w gminie Pokrzywnica, etap IV – 568 tys. zł.

Źródło: http://https://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,7204,15-lat-mazowsza-w-ue-powiat-pultuski.html