1 251 897,90 zł dla Domów Pomocy Społecznej w okresie trwającej epidemii COVID-19 w ramach projektu grantowego – “Wsparcie dla Mazowsza”

Logotypy - Projekt

Powiat Pułtuski bierze udział w projekcie grantowym pn. “Wsparcie dla Mazowsza”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój  finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Priorytet Inwestycyjny PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, którego realizatorem jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Celem projektu jest wsparcie Domów Pomocy Społecznej, w tym personelu DPS w zapewnieniu właściwej i bezpiecznej opieki nad osobami przebywającymi w DPS w zakresie ochrony życia i zdrowia oraz zabezpieczenie pensjonariuszy w zakresie przeciwdziałania i ograniczenia skutków COVID-19.

W ramach projektu Powiat Pułtuski pozyskał dofinansowanie w łącznej kwocie: 1 251 897,90 zł.

Wsparcie dla:

Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku wyniesie 245 707,25  zł

Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach wyniesie 289 352,71 zł

Domu Pomocy Społecznej w Obrytem wyniesie  716 837,94 zł.