Dziś jest: 21 stycznia 2018 roku
Kontrast
Kontrast domyślny - ikona
Kontrast czarno-żółty - ikona
Rozmiar
Starostwo Powiatowe w Pułtusku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk
Telefony: Sekretariat 23 306-71-01
                 Kancelaria 23 306-71-02
Fax: 23 306-71-09
mail: sekretariat@powiatpultuski.pl          kancelaria@powiatpultuski.pl
NIP:
Powiat Pułtuski - 568-16-18-062
Starostwo Powiatowe w Pułtusku
568-14-17-174
REGON:
Powiat Pułtuski - 130377729
Starostwo Powiatowe w Pułtusku
130379970

czy chcąc dobudować przedpokój (3×5 m) muszę uzyskać pozwolenie na budowę czy wystarczy jedynie zgłoszenie?

czy chcąc dobudować przedpokój (3×5 m) muszę uzyskać pozwolenie na budowę czy wystarczy jedynie zgłoszenie?

d.sobotka

dzień dobry,

proszę o informację, czy chcąc dobudować przedpokój (3×5 m) muszę uzyskać pozwolenie na budowę czy wystarczy jedynie zgłoszenie?

budynek, do którego chcę dobudować przedpokój to nowy budynek, na którego budowę uzyskano pozwolenie na budowę, zgodę na użytkowanie. Czy wobec tego muszę uzyskać pozwolenie na budowę czy wystarczy jedynie zgłoszenie? czy do ewentualnego zgłoszenia muszę dołączyć projekt budowy przedpokoju?

 

Pozdrawiam Monika

moniuszysko@gmail.com

Print Friendly Version of this pageGet a PDF version of this webpage
d.sobotka
  0
  d.sobotka

  W odpowiedzi na Pani pytanie z dnia 7 stycznia 2017r., Wydział Budownictwa i Architektury informuje, że dobudowa przedpokoju nie jest wymieniona art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.), tj. budowy i roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę. W związku z powyższym wykonanie ww. inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

  Jednocześnie informuje, że pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. W takim  przypadku można dokonać zgłoszenia, do którego należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1-4, tj.

  1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;

  2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

  3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

  3a) pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzję, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli są one wymagane;

  4) w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:

  1. a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
  2. b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;

  W przypadku wątpliwości, dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny z pracownikami Wydziału Budownictwa i Architektury – pod nr 23 692-80-26; 23 692-15-10.

  Dyrektor
  Wydziału Budownictwa i Architektury
  /-/ mgr inż. Paweł Mroczkowski

  Print Friendly Version of this pageGet a PDF version of this webpage
  d.sobotka

  Statystyki pytania

  • Aktywne
  • Wyświetleń949 razy
  • Odpowiedzi1 odpowiedź
  • Obserwatorzy0 followers

   

  Print Friendly Version of this pageGet a PDF version of this webpage